AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 05-04-2024 14:40

NİSAN 2024 BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

NİSAN 2024 BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

NİSAN 2024 BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

AKYAZI BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISININ

08. 04. 2024 TARİHLİ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

1-Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 04.04.2024 tarih ve 49725 sayılı yazısına istinaden; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. maddesinde; ”Belediye Meclisi seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” denildiğinden, meclis üyeleri arasından gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile 2 Asil 2 Yedek Katip Üyenin iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesinin görüşülmesi hususu.

 

2-Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 04.04.2024 tarih ve 49726 sayılı yazısına istinaden; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi “ Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından gizli oyla Kanunda belirtilen sayıda encümen üyesini seçer. Seçilen bu üyeler gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapar ve her yıl o ayda encümen seçimleri yenilenir…..” ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33/b maddesi “ Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, oluşur.” Hükümleri gereği Encümen Üyeliğine Meclis üyeleri arasından iki üyenin gizli oyla bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesinin görüşülmesi hususu.

 

3-Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 04.04.2024 tarih ve 49727 sayılı yazısına istinaden; Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi “Mahalli idareler seçimleri sonrası yapılacak ilk meclis toplantısında encümene üye seçimi, il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe komisyonuyla imar ve bayındırlık komisyonu, Büyükşehir belediyelerinde ise plan ve bütçe, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonlarına ve gerekli görülmesi halinde diğer komisyonlara üye seçimi yapılır.” ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesindeki “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.

Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir…..İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.” Hükümler gereği Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık

Komisyonu’nun kurulması zorunlu olup, kurulacak ihtisas komisyonlarının ve komisyonlarda görev alacak üye sayılarının tespit edilerek, yapılacak açık oylama ile görev alacak meclis üyelerinin seçilmelerinin görüşülmesi hususu.

 

4-Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 04.04.2024 tarih ve 49728 sayılı yazıya istinaden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesindeki “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir” ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi “ meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere,nispi çoğunluğu en az üç,en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir…“ hükümleri gereği Hukuk Komisyonunun teşekkülü için yapılacak açık oylama ile görev alacak meclis üyelerinin seçilmesinin görüşülmesi hususu.

 

5-Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 04.04.2024 tarih ve 49729 sayılı yazıya istinaden; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. maddesinde “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” denildiğinden kanun ve yönetmelik çerçevesinde, Meclis başkanı ve üyelerine her bir toplantıda ödenecek günlük huzur hakkı miktarının belirlenmesinin görüşülmesi hususu.

 

6-Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 04.04.2024 tarih ve 49742 sayılı yazıya istinaden; Marmara Belediyeler Birliğine , tüzüğün 13. Maddesi gereği, Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanının yanı sıra, meclis üyeleri arasından 1 asil 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi hususu.

 

7-Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 04.04.2024 tarih ve 49751 sayılı yazıya istinaden; Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine Tüzüğün 13. Maddesi gereği, Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanının yanı sıra, meclis üyeleri arasından 1 asil 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi hususu.

 

8-Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 04.04.2024 tarih ve 49748 sayılı yazıya istinaden; Enerji Kentler Birliğine Tüzüğün 7. Maddesi gereği, Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanının yanı sıra, meclis üyeleri arasından 1 asil 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

9-Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 04.04.2024 tarih ve 49749 sayılı yazıya istinaden; İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği’ne , Tüzüğün 7. Maddesi gereği, Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanının yanı sıra, meclis üyeleri arasından 1 asil 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi hususu.

 

10-Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.04.2024 tarih ve 49741 sayılı yazısına istinaden; 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 4.maddesi gereği Koruma Meclisine 5 asil 5 yedek üye seçilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

 

11-İnsan Kaynakları Müdürlüğünden havale edilen 04.04.2024 tarih ve 49753 sayılı yazıya istinaden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7.fıkrası gereği görevlendirilecek meclis üyesi başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesinin görüşülmesi hususu.

 

12-Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 04.04.2024 tarih ve 49730 sayılı yazıya istinaden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği meclis toplantı gününün belirlenmesi ile toplantıların sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesinin görüşülmesi hususu.

 

13-Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 14.03.2024 tarih ve 48887 sayılı yazıya istinaden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği Denetim Komisyonu üyeleri tarafından hazırlanan 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporunun meclisimizin bilgisine sunulması hususunun görüşülmesi hususu.

 

14-Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 04.04.2024 tarih ve 49764 sayılı yazıya istinaden; tüm hisseleri Belediyemize ait olan Akbelde İnşaat Taahhüt Yatırım Pazarlama Sağlık Hizmetleri A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelerini atamak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

 

 

15-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 28.03.2024 tarih ve 49507 sayılı yazısına istinaden; Sakarya Büyükşehir Belediyesine mezarlık alanı olarak devri yapılan ancak mezarlık alanından çıkarılarak tahsis vasfının değiştirilmesi nedeniyle Belediyemize tekrar devri yapılması uygun görülen İlçemiz Batakköy Mahallesi, 102 ada, 3 parsel no’lu 3339,55 m² yüz ölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/h, 18/e ve 75/d maddesine göre şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak bedelsiz devir alınması ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

 

16-İnsan Kaynakları Müdürlüğünden havale edilen 04.04.2024 tarih ve 49756 sayılı yazıya istinaden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi “ …Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir.

Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.” hükmü gereği norm kadromuzda bulunan ancak aktif olmayan Yapı Kontrol Müdürlüğünün 15.04.2024 tarihi itibari ile faaliyete geçmek üzere kurulmasının görüşülmesi hususu.

 

17-Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 14.03.2024 tarih ve 48888 sayılı yazıya istinaden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi doğrultusunda hazırlanan İdarenin 2023 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hususu.

 

Bilal SOYKAN

 

Meclis ve Belediye Başkanı

 

 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI