AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 21-03-2023 16:06   Güncelleme : 21-03-2023 20:16

BEDAVADAN UCUZ

BEDAVADAN UCUZ

BEDAVADAN UCUZ

Akyazı ilçesinde belediye tarafından Sokak ve Caddelerde

1.5 metre kare yer için işgaliye bedeli AYLIK 216,00 TL +KDV

Akyazı Belediyesi tarafından yapılan Kumbara  koyma Yerleri İçin yapılan İhale İlanında deniliyor ki

Akyazı Belediyesi hizmet sınırları içerisinde Giysi/Tekstil Atıklarının Toplanması, Ayrıştırılması, Taşınması, Değerlendirilmesi Amacıyla ihale şartnamesi ve eklerinde koordinat noktaları belirlenen her biri maksimum 1,50 m² zemin alanı olacak şekilde 37 (otuz yedi) adet,

Giysi/Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm Kumbarası Yerlerinin 3 (üç) yıl süreliğine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilmesi işi ihalesi yapılacaktır. Denilmektedir

İŞTE O İLAN

SAKARYA İLİ, AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

AKYAZI BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE GİYSİ/ TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI, AYRIŞTIRILMASI, TAŞINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KUMBARA YERLERİ KİRALAMA İŞİ İLANI

 

MADDE–1. İHALENİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Akyazı Belediyesi hizmet sınırları içerisinde Giysi/Tekstil Atıklarının Toplanması, Ayrıştırılması, Taşınması, Değerlendirilmesi Amacıyla ihale şartnamesi ve eklerinde koordinat noktaları belirlenen

her biri maksimum 1,50 m² zemin alanı olacak şekilde 37 (otuz yedi) adet, Giysi/Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm Kumbarası Yerlerinin 3 (üç) yıl süreliğine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilmesi işi ihalesi yapılacaktır.

 

MADDE–2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi ve ekleri Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL (BeşyüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

 

MADDE–3. İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale; Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif

Usulü ile yapılacaktır.

 

MADDE -4. İHALENİN MUHAMMEN KİRA BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:

 

1 Aylık

Muhammen Kira Bedeli

3 Yıllık

Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

% 3

İhale Tarihi

 

İhale Saati

 

8.000,00-TL+KDV

288.000,00-TL + KDV

8.640,00-TL

04.04.2023

16:40

 

 

MADDE– 5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 03.04.2023 Pazartesi günü saat 16:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

a)Noter tasdikli İmza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

b)Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

c)Nüfus Cüzdanı (Aslı ve fotokopisi)

d)Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi)

e)İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi)

f)Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

g)İmzalı ihale şartnamesi (Aslı)

h)İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

ı)Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi. (Aslı)

j)İhaleye gireceklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisans Belgeleri (Lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır.) (Aslı ve Fotokopisi)

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

b)Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi/Meslek vb. Odası Faaliyet Belgesi (Aslı)

c)Ticaret sicil gazetesi (Aslı/ Noter Tasdikli Sureti ve Fotokopisi)

d)Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

e)Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

f)Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

g)İmzalı ihale şartnamesi (Aslı)

h)İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

ı) Tüzel kişiliğin kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)

j)Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi. (Aslı)

k)İhaleye gireceklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisans Belgeleri (Lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır.) (Aslı ve Fotokopisi)

 

Önemli Not:

1. Belge asılları Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce görülüp teslim alınmadan ilgilisine iade edilecektir. Belge fotokopileri aslı görülmüştür yapılarak ihale dosyasına konacaktır.

2. Noter tasdikli süreli belgeler üzerindeki süreleri nispetinde geçerlidir. Ancak süreli olmayan noter tasdikli belgelerin son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

 

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI