AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 16-05-2023 14:33   Güncelleme : 16-05-2023 14:46

AKYAZI BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATACAK

AKYAZI BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATACAK

BABASININ MALI GİBİ SATIYOR

AKYAZI BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATACAK


Sakarya İli, Akyazı Belediye Başkanlığından;
MADDE- 1: İHALELERİN KONUSU:
İşbu ihale ilanının 4 üncü maddesindeki tabloda bilgileri sunulan Akyazı Belediyesinin mülkiyetindeki taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle satışları gerçekleştirilecektir.
MADDE- 2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhalelere ait Şartname ve ekleri; Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, iş bu ihale ilanının 4 üncü maddesindeki tabloda belirtilen bedeller karşılığında ayrı ayrı temin edilebilir.
MADDE- 3: İHALELERİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhaleler; Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
MADDE-4: İHALELERİN NİTELİĞİ, MİKTARI, MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, ŞARTNAME BEDELİ, TARİHİ VE SAATİ:

İhale No

İhalelere Konu Taşınmazların Mevkii

İmar Durumu

Nitelik

Yüzölçümü (m²)

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati


1

Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Çatalköprü Mahallesi, 104 ada 63 parsel nolu taşınmaz

Tarım Alanı

Tarla

2205,83 m²

230.000,00-TL

6.900,00-TL

500,00-TL

18.05.2023

10:30

2

Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 285 ada 11 parsel nolu taşınmaz

Ticaret Alanı, Ayrık Nizam 2 Kat, Emsal: 0,40

Arsa

156,87 m²

510.000,00-TL

15.300,00-TL

1.100,00-TL

18.05.2023

10:40

3

Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 8 ada 29 parsel nolu taşınmaz

TİCK Alanı (Ticaret+Konut) Bitişik Nizam,
3 Kat

Arsa

36,73 m²

140.000,00-TL

4.200,00-TL

500,00-TL

18.05.2023

10:50

4

Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2017 parsel nolu taşınmaz

Tarım Alanı

Arsa

1.997,54

1.500.000,00-TL

45.000,00-TL

1.100,00-TL

18.05.2023

11:00

5

Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Yeni Mahalle, 57 ada 1407 parsel nolu taşınmaz

Konut Alanı, Ayrık Nizam
3 Kat,
Emsal 1.05

Arsa

678,46 m²

1.600,000,00-TL

48.000,00-TL

1.100,00-TL

18.05.2023

11:10


MADDE-5- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 17.05.2023 Çarşamba günü Saat 16.30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:
a)Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)
b)Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)
c)Nüfus Cüzdanı (Aslı ve fotokopisi)
d)Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi)
e)İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi)
f)İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)
g)İmzalı ihale şartnamesi (Aslı)
h)Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı)
ı) Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı)

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:
a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)
b)Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)
c)Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)
d)Ticaret sicil gazetesi (Aslı/Noter Tasdikli Sureti ve Fotokopisi)
e)Tüzel kişiliğin kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)
f)İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)
g)İmzalı İhale Şartnamesi (Aslı)
h)Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı)
ı)Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı)

Önemli Not:

  1. Belge asılları Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce görülüp teslim alınmadan ilgilisine iade edilecektir.

Belge fotokopileri aslı görülmüştür yapılarak ihale dosyasına konacaktır.

  1. Noter tasdikli süreli belgeler üzerindeki süreleri nispetinde geçerlidir. Ancak süreli olmayan noter tasdikli belgelerin son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
  2. İsteklilerde aranılan “Borcu Yoktur Belgesi” hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.


İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR.

 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI