AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 18-05-2022 18:53   Güncelleme : 18-05-2022 18:55

GÖZÜN AYDIN AKYAZI BELEDİYE TERMİNAL YAPMAYA KARAR VERDİ

GÖZÜN AYDIN AKYAZI  BELEDİYE TERMİNAL YAPMAYA KARAR VERDİ

GÖZÜN AYDIN AKYAZI

BELEDİYE TERMİNAL YAPMAYA KARAR VERDİ

Akyazı belediyesi tarafından AKYAZI OTOBÜS TERMİNALİ

olarak projelendirilerek yapımına başlanan ancak tamamlanamayan TERMİNAL için eski ihale iptal edilerek belediye tarafından

yeni tamamlama ihalesi ilanı verilmiştir

bu ilana göre 03.06.2022 tarihinde saat 10.00 da

İnönü Mahallesi 7014 Sokak No:21 54400

AKYAZI / SAKARYA adresinde gerçekleştirilecektir

 

ÖNCEKİ İHALE

Akyazı belediyesi tarafından ilgili ihale 27/11/2020 tarihinde

yapılmış olup Akyazı otobüs terminalini yapacak firma belli oldu.

İhalede en düşük teklif KDV hariç 1.799.119 lira oldu.

İhaleyi en düşük teklifi veren İstanbul’dan Kut Proje İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi Akyazı Belediyesinden onay alarak kazanan firma oldu

İhaleyi kazanan firma ile Akyazı belediyesi arasında 25 gün sonra

23-12-2020 Çarşamba günü karşılıklı olarak sözleşme imzalandı.

sözleşmenin imzalanmasının üzerinden

Dokuz ay geçti ortada terminal denecek hiç bir şey yok

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere bakıldığında

İŞE BAŞLAMA TARİHİ:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

Sözleşmenin imzalandığı tarih 23-12-2020 Çarşamba günü

bu dururumda yüklenici firmanın 02.01.2021 tarihinde işe başlaması gerekiyor

SÜRESİ/TESLİM TARİHİ:

Yer tesliminden itibaren 210 (İki Yüz On) takvim günüdür

Bu ihaleyi alan yüklenici firma nedenleri belli olmayan sebeplerle terminal yapımından vaz geçmişti

BELEDİYE TERMİNAL İÇİN

TAMMALAMA İHALESİ YAPACAK

 

İŞTE O İLAN

Kafeterya inşaatı tamamlanacak

BİNA İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
AKYAZI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ

AKYAZI BELEDİYESİ KAFETERYA YAPIM İKMAL İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası

:

2022/482133

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İnönü Mahallesi 7014 Sokak No:21 54400 AKYAZI/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2644181431 - 2644181435

c) Elektronik Posta Adresi

:

fenisleri@akyazi.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

249.99 Metrekare Kafeterya Yapımı İkmal İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Fatih Mahallesi 9017 sokak Akyazı/SAKARYA

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İnönü Mahallesi 7014 Sokak No:21 54400 - AKYAZI / SAKARYA

b) Tarihi ve saati

:

03.06.2022 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 ve 27961 sayılı resmi Gazetede yayımlanan " Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" nde belirtilen BIII GRUBU İŞLER Benzer İş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ve MİMARLIK

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

 

 

 

 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI