AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 06-05-2022 14:13   Güncelleme : 06-05-2022 14:18

AKYAZI BELEDİYESİNDE ARAZİ SATIŞI BAŞLADI

AKYAZI BELEDİYESİNDE ARAZİ SATIŞI BAŞLADI

AKYAZI BELEDİYESİNDE ARAZİ SATIŞI BAŞLADI

Akyazı Belediyesi, mülkiyetindeki Yongalık Mahallesi Köyiçi

mevkii 198 Ada, 8 Parsel no’lu 26 bin 837,93 metrekare kavaklık

araziyi satıyor. Satışa ilişkin ihale duyurusu yayımlanırken

arazi için 1 milyon 350 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Satış ihalesi 17 Mayıs günü saat 14.50'de Akyazı Belediyesi

Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu)

huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine

göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

 

Akyazı Belediyesi arazi satacak

İLAN

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Yongalık Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 198 Ada, 8 Parsel no’lu 26.837,93 m² yüzölçümlü Kavaklık (Hali arazi) niteliğindeki taşınmazın satılması işidir.
MADDE –2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartname ve ekleri, Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 480,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir.
MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
MADDE –4: MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT, İHALE TARİHİ VE SAATİ:

İlçe

Mahalle

Mevki

Ada/Parsel

Nitelik

Yüzölçümü M²

Muhammen Bedeli TL

Geçici Teminat Bedeli TL (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

Akyazı

Yongalık

Köyiçi

198/8

Kavaklık
(Hali arazi)

26.837,93 m²

1.350.000,00-TL

40.500,00-TL

17.05.2022

14:50

KDV Kanunun 17. Maddesinin 4-p bendine göre satışımız KDV’ den muaftır.

MADDE –5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 16.05.2022 saat 16:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Gerçek Kişiler:

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 2. Noter tasdikli imza beyannamesi.
 3. Nüfus kayıt örneği.
 4. İkametgâh belgesi.
 5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 6. Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi.
 7. İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği.
 8. Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”.

Tüzel Kişiler:

 1. Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Vekâleten katılınıyorsa ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekâletname veya yetkili organlarca alınmış karar.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 5. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği.
 7. Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”.


Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR 

 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI