AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 09-04-2022 15:38   Güncelleme : 09-04-2022 15:43

AKYAZI’DA YAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

AKYAZI’DA YAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

AKYAZI’DA YAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Akyazı belediyesi Fen işleri 28.04.2022 tarihinde

İlçemiz Muhtelif Mahalle yollarının bakım onarımı

için asfaltlanması için ihaleye çıkıyor

 

 

İŞTE İHALE İLANI

 

 

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
AKYAZI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ

İlçemiz Muhtelif Mahalle yollarının bakım onarımı için asfaltlanması (8064 ton), Plent Altı Binder (1500 ton) ve Aşınma (500 ton) Asfalt Alınması, İhale Harici Temin Edilen (10000 ton) Asfaltın Finişerle Serilmesi Sıkıştırılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2022/327321

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İnönü Mahallesi 7014 Sokak No:21 54400 AKYAZI/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2644181431 - 2644181435

c) Elektronik Posta Adresi

:

fenisleri@akyazi.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İlçemiz Muhtelif Mahalle yollarının bakım onarımı için asfaltlanması (8064 ton), Plent Altı Binder (1500 ton) ve Aşınma (500 ton) Asfalt Alınması, İhale Harici Temin Edilen (10000 ton) Asfaltın Finişerle Serilmesi Sıkıştırılması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Akyazı İlçesi Mahalle yolları

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İnönü Mahallesi 7014 Sokak No:21 Akyazı Belediyesi Ek Hizmet Binası Akyazı/Sakarya

b) Tarihi ve saati

:

28.04.2022 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI