AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 05-04-2022 16:15   Güncelleme : 05-04-2022 16:26

BELEDİYEDEN KİRALIK ÇAY OCAĞI VE DÜKKANLAR

BELEDİYEDEN KİRALIK ÇAY OCAĞI VE DÜKKANLAR

BELEDİYEDEN KİRALIK ÇAY OCAĞI VE DÜKKANLAR

Akyazı Belediyesi mülkiyetindeki 3 dükkan ve bir çay ocağını ihale

yoluyla kiraya verecek.

Akyazı Belediyesi Çatalköprü Mahallesi'ndeki 49,50 ve 47 metrekarelik dükkanlar,

Yuvalak Mahallesi'ndeki 50 metrekare çay ocağı ile

Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'ndeki 29 metrekare dükkanı 3 yıl süre ile kiraya verecek.

 

*Çatalköprü'deki dükkanlar için 3 yıllık muhammen

bedel 36 bin lira,

*Yuvalak Mahallesi'ndeki çay ocağı için 9 bin lira,

Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'ndeki dükkan için ise 82 bin 800 lira olarak belirlendi.

 

İhaleler, 18 Nisan günü saat 15.00'den itibaren Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı,ayrı yapılacak

MADDE – 4: İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, ŞARTNAME BEDELİ, TARİHİ VE SAATİ:

Sıra No Adresi Ada Parsel M²’si Kullanım Amacı 1 Aylık Muhammen
Kira Bedeli
3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat
Bedeli %3
 
Şartname Bedeli
 
İhale Tarihi ve Saati
1 Çatalköprü Mahallesi Çatalköprü Sokak No:83/1B-1C-1D Akyazı/SAKARYA 119 5 49,50 m² Dükkân 1.000,00-TL 36.000,00-TL 1.080,00-TL  85,00-TL 18.04.2022
15:20

2
Çatalköprü Mahallesi Çatalköprü Sokak No:83/1F-1G-1H Akyazı/SAKARYA 119 5 47 m² Dükkân 1.000,00-TL 36.000,00-TL 1.080,00-TL  85,00-TL 18.04.2022
15:30

3
Yuvalak Mahallesi Yuvalak Sokak No:341 Zemin 1 Akyazı/SAKARYA -- 1125 50 m² Çay Ocağı    250,00-TL   9.000,00-TL     270,00-TL  85,00-TL 18.04.2022
15:40
4 Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ada Caddesi No:292B Akyazı/SAKARYA 44 169 29 m² Dükkân 2.300,00-TL  82.800,00-TL 2.484,00-TL 165,00-TL 18.04.2022
15:50

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 15.04.2022 Cuma günü saat 16:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Gerçek Kişiler:
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Nüfus kayıt örneği,
3- İkametgâh belgesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
6- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,
7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
Tüzel Kişiler:
1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi,
4- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,
5- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,
6- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı,
7- Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR

 

 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI