AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 03-01-2022 14:48   Güncelleme : 03-01-2022 14:48

AKYAZI BELEDİYESİ ÇAY OCAKLARI KİRAYA VERİLECEK

AKYAZI BELEDİYESİ  ÇAY OCAKLARI KİRAYA VERİLECEK

AKYAZI BELEDİYESİ

ÇAY OCAKLARI KİRAYA VERİLECEK

 

 

 

İHALE İLANI
AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı ilçesi sınırları içerisinde bulunan, aşağıdaki tabloda adresleri belirtilen 2 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesi işi.
MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartnamesi ve ekleri Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden her bir taşınmaz için 85,00 TL karşılığında, temin edilebilir.
MADDE –3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhaleler, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.
MADDE – 4: İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:

Sıra No

Adresi

Ada

Parsel

M²’si

Kullanım Amacı

1 Aylık Muhammen
Kira Bedeli

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

İhale Tarihi ve
Saati

1

Çatalköprü Mahallesi Çatalköprü Sokak No:83/2A Akyazı/SAKARYA

119

4

70 m² Çay Ocağı ve 250 m² Bahçe

Çay Ocağı ve Bahçe

1.350,00-TL

48.600,00-TL

1.458,00-TL

17.01.2022
15:00


2

Erdoğdu Mahallesi 20012 Sokak No:148/C Akyazı/SAKARYA

113

1

70 m²

Çay Ocağı

1.250,00-TL

45.000,00-TL

1.350,00-TL

17.01.2022
15:15


MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 14.01.2022 Cuma günü saat 16:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Gerçek Kişiler:
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Nüfus kayıt örneği,
3- İkametgâh belgesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
6- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,
7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
8-İhale tarihinden itibaren geriye doğru en az 2 (iki) yıl Çay Ocağı İşletmeciliği işinde faaliyet gösterildiğine dair ilgili Kurumlardan alınmış belgeler,

Tüzel Kişiler:
1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi,
4- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,
5- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,
6- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı,
7- Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
8- İhale tarihinden itibaren geriye doğru en az 2 (iki) yıl Çay Ocağı İşletmeciliği işinde faaliyet gösterildiğine dair ilgili Kurumlardan alınmış belgeler,

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR