AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 30-08-2021 17:43   Güncelleme : 30-08-2021 18:00

AKYAZI BELEDİYESİ MÜTEAHHİTLİĞE SOYUNDU

AKYAZI BELEDİYESİ MÜTEAHHİTLİĞE SOYUNDU

AKYAZI BELEDİYESİ MÜTEAHHİTLİĞE SOYUNDU

Akyazı belediyesi SPORTOTO genel müdürlüğünün verdiği 28 Milyon TL ile bu projeyi yapacak firma arıyor bininci ihalede umduğunu bulamayan Başkan Soykan ilgili proje için ikinci ihaleye çıkıyor. Belediye başkanı Bilal Soykan belediye başkanı olduğunu unutarak Mülkiyeti Spor İl Müdürlüğüne ait olan arsa üzerinde yapılacak projeyi yapmak için müteahhitlik hizmeti vermeye başladı.

HAYIRLI OLSUN

Akyazı belediyesi tarafından 13.04.2021 tarihinde yapılan İhalede yarı olimpik yüzme havuzu, 1000 kişilik Spor Salonu ve Gençlik Merkezi projesinin yapım işi için 3 firma teklif verdi.

Ancak ihale iptal edildi

YENİ İHALE 21 EYLÜL 2021 DE

Mülkiyeti Spor İl Müdürlüğüne ait 73 ada 180 nolu parselde yapılması planlanan 1 adet 1250 m2 yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet 1800 m2 gençlik merkezi, 1 adet 5100 m2 kapalı spor salonu yapım işini üstlenen akyazı belediyesi tarafından 13.04.2021 tarihinde yapılan İhalede yarı olimpik yüzme havuzu, 1000 kişilik Spor Salonu ve Gençlik Merkezi projesinin yapım işi için 3 firma teklif verdi.

Akyazı Belediye Meclis Salonu'nda EKAP aracılığıyla yapılan ihalede KDV hariç 32 ila 40 milyon TL arasında teklifler verildi.

1 adet 1250m2 yarı olimpik yüzme havuzu

1 adet 1800 m2 gençlik merkezi

1 adet 5100m2 kapalı spor salonu

Yapım işi için yapılan ihalenin sonucu firmaların yeterlilik durumuna göre 10 gün içinde açıklanacak.

Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait olacak spor kompleksinin yer tesliminden itibaren 730 (YediYüzOtuz) günde bitirilmesi planlandı.İhale duyurusunda sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı ifade edildi.

 

Ancak Akyazı belediyesi ile ihaleyi alan firma arasında sorun yaşandığı iddia edildiği ve bu nedenle yapılan ihalenin iptal edildiği ihalenin neden iptal edildiği hususunda bir açıklama yapılmazken Edinilen bilgiye göre ihalede en düşük fiyatı veren şirket ihaleyi kazanmış olmasına rağmen SPOR TOTO genel müdürlüğü tarafından belediyeye aktarılan 28 milyon TL nin çok üzerinde olması nedeniyle ihalenin tek taraflı olarak belediye tarafından iptal edildiği ve yeni ihalede mevcut proje üzerende yapılacak olan revize çalışmalarıyla maliyeti düşürülerek yeniden ihale edileceği bilgisine ulaşıldı.

ihalenin 13.04.2021 tarihinde iptalinden beş ay sonra ikinci ihalenin yapılacağının duyurulması kamuoyunda beş aylık zaman israfı ve maliyetlerin artmasının bedelini kim ödeyecek sorularının sorulmasına neden oldu

YENİ İHALE TARİHİ VE YERİ

Akyazı belediyesi tarafından açıklanan YENİ ihalenin yeri ve tarihi

İnönü Mahallesi 7014 Sokak No: 21 Akyazı Belediyesi Ek Hizmet Binası Akyazı/Sakarya adresinde 21 EYLÜL 2021 günü saat 11.00 de yapılacağı açıklandı

NE DİYELİM

HAYIRLI OLUR İNŞALLAH

 

 

YENİ İHALE İLANI DUYURUSU

 

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
AKYAZI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ

Mülkiyeti Spor İl Müdürlüğüne ait 73 ada 180 nolu parselde yapılması planlanan 1 adet 1250 m2 yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet 1800 m2 gençlik merkezi, 1 adet 5100 m2 kapalı spor salonu yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası

:

2021/503551

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İnönü Mahallesi 7014 Sokak No:21 54400 AKYAZI/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2644181431 - 2644181435

c) Elektronik Posta Adresi

:

fenisleri@akyazi.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Mülkiyeti Spor İl Müdürlüğüne ait 73 ada 180 nolu parselde yapılması planlanan 1 adet 1250 m2 yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet 1800 m2 gençlik merkezi, 1 adet 5100 m2 kapalı spor salonu yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Mülkiyeti Spor İl Müdürlüğüne ait 73 ada 180 nolu parselde yapılması planlanan 1 adet 1250 m2 yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet 1800 m2 gençlik merkezi, 1 adet 5100 m2 kapalı spor salonu yapım işi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 730 (YediYüzOtuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İnönü Mahallesi 7014 Sokak No:21 Akyazı Belediyesi Ek Hizmet Binası Akyazı/Sakarya

b) Tarihi ve saati

:

21.09.2021 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Kamu İhale Genel Tebliğinin " Yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası" başlıklı 53.4 maddesine istinaden: İsteklilerin ihale tarihi itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almış, Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olması şartı arandığından Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarasını sunmaları gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 ve 27961 sayılı resmi Gazetede yayımlanan " Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" nde belirtilen BIII GRUBU İŞLER Benzer İş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ve MİMARLIK

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.