AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 07-07-2020 15:47   Güncelleme : 08-07-2020 12:14

TEMMUZ 2020 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

TEMMUZ 2020 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

TEMMUZ 2020 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

TEMMUZ 2020 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Akyazı belediyesi Olağan Temmuz ayı meclis toplantısı başkan

Bilal Soykan başkanlığında yapıldı

Yapılan görüşmede  gündem maddeleri kabul edildi

1- 02.06.2020 tarih ve 38 no’lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Küçücek Mahallesinde Küçücek 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Resmi Kurum Alanı’ olarak ayrılmış olan -- pafta -- ada 1280-1458 no’lu parsellerin Bitişik Nizam 2 kat ‘Ticaret Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarih ve 1/12 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Kısmi Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden düzenlenen Küçücek Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

2- 02.06.2020 tarih ve 39 no’lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Vakıf Mahallesinin 2030 Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kırsal Yerleşme Alan sınırlar içerisinde 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planı yapılması Belediyemiz Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun bulunarak Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2018 tarih ve 10/680 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilgi sayılı yazıdaki kurum görüşünde belirtilen hususların Vakıf Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına İşlenebilmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

 3- 02.06.2020 tarih ve 40 no’lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Altındere Cumhuriyet Mahallesinde Altındere 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak ayrılmış olan -- pafta 184 ada 1 no’lu parselin Bitişik Ticaret Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarih ve 1/11 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

4- 02.06.2020 tarih ve 43 no’ lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz İnönü Mahallesinde Park Alanı içerisinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında tesis edilen elektrik dağıtım tesislerinin trafo yerinin plan tadilatı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat teklifine ait İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

5- 02.06.2020 tarih ve 44 no’ lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale

edilen; İlçemiz Küçücek Mahallesinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’ nin faaliyetleri kapsamında 2014-2018 yılları arasında tesis edilen elektrik dağıtım tesislerinin trafo yerinin plan tadilatı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

  OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

6- 02.06.2020 tarih ve 48 no’ lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Güzlek ve Yongalık Mahallelerine ait krokilerinde bulunmayan ve küçük tutulan Kırsal Yerleşme alanların genişletilmesi için 13.02.2020 tarih ve E.143301 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün onay yazısına istinaden hazırlanan İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

7- 02.06.2020 tarih ve 47 no’ lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.03.2020 tarih ve 3/117 kararı ile kısmen onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Topağaç Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin

hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

 

8- İlçemiz Seyfeler ve Akyazı Merkez Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Plan kesişimin de yer alan 12.00 m’lik imar yolunun plan bütünlüğü açısından yeniden planlanması için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili SBB Meclisinin 09.03.2020 tarih ve 3/116 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin görüşülmesi.

 O BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

9- Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve 9201 sayılı yazısına istinaden, Hukuk Komisyonu Üye Seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ 

10- Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih 9237 sayılı yazısına istinaden, Akyazı Belediye Meclisi tatil ayının belirlenmesi teklifinin görüşülmesi.

 OY BİRLİĞİ İLE TATİL YAPILMAYACAK

11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 9541 sayılı yazısına istinaden, Mülkiyeti Belediyemize ait Ömercikler Mahallesi 32 ada 1 parsel no’ lu, 33 ada, 1 parsel no’ lu ve 133 ada 87 parsel no’ lu taşınmazlar üzerinde bulunan Kapalı Pazaryerinin işletmeciliğini Akyazı Bakkallar Bayiler ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanlığı ve Akyazı Manifatura Kavaf Ayakkabı Konfeksiyon ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanlığına devretmek amacıyla söz konusu Oda Başkanlığı ile Belediyemiz arasında 02.06.2020 tarih ve 51 no’ lu meclis kararı doğrultusunda hazırlanan protokolün meclisimizce değerlendirilmesi, uygun görüldüğü takdirde protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’ a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ (BELEDİYEDE HİZMETİN ADI= VER KURTUL)

12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 9574 sayılı yazısına istinaden, Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü, Dokurcun Orman İşletme Şefliği dahilinde Dokurcun-Çengeller Mahallesi, Çiğdem Yaylası mevkiinde “Çiğdem C Tipi Mesire Yeri” olarak tescil edilen mekanın 28.04.2015 tarihli ve daha sonra Tip değişikliği yapılarak “Çiğdem A Tipi Mesire Yerine” dönüştürülen 9,50 Ha büyüklüğündeki A Tipi Mesire Yerinin işletmeciliğinin kiralanması ile ilgili olarak alınan, Akyazı Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarih ve 66 no’ lu kararının iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

 OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

13- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.07.2020 tarih ve 9606 sayılı yazısına istinaden, 02.06.2020 tarih ve 49 no’ lu Meclis kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen “Sosyal İşler Yardım Yönetmeliği” ne ait komisyon raporunun görüşülmesi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR

 

EK 1,2 .VE 3 MADDELERİDE

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

14-  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.07.2020 tarih ve 9646  sayılı yazısı ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalari ve Toplu Sözleşme kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. madde (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.)  ''27.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükümetinde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine ilişkin etkili Memur Sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

 

15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün   02.07.2020 tarih ve 9662 sayılı yazısı ile İl Tarım ve Orman  Müdürlüğünün  11.05.2020  tarih ve 71897669-230.04.02- E.1334545kayıt no'lu yazısına istinaden ;    İlçemiz kuzuluk    Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ek 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı yapılması ile ilgili Kamu Yararı kararı alınması hususunun görüşülmesi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

 

 

16- Belediye Meclisi'nin 02.06.2020  tarihli ve 46  sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Mali Yılı  Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin hesap Cetvelleri ile ilgili Plan ve  Bütçe  Komisyon Raporun   görüşülmesi hususu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

 

******

TOPLANTI SONNUDA BAŞKAN SOYKAN

Belediye Başkanı Bilal Soykan Başkanlığında Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

13 gündem maddesi ve 3 ek gündem maddesi olarak toplamda 16 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısı Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilirken toplantı girişinde dezenfektan konularak tüm katılanlara maske dağıtıldı.

Alınan kararlar ilçemize, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.DEDİ.

VİDEO 

https://www.facebook.com/akyazi.bel.tr/videos/324696398537437/

https://www.facebook.com/akyazi.bel.tr/videos/324696398537437/

https://www.facebook.com/akyazi.bel.tr/videos/324696398537437/