AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 17-03-2020 13:26   Güncelleme : 17-03-2020 13:26

AKYAZI BELEDİYESİ YAZA HAZIRLANIYOR

AKYAZI BELEDİYESİ YAZA HAZIRLANIYOR

AKYAZI BELEDİYESİ YAZA HAZIRLANIYOR

AKYAZI BELEDİYESİ YAZA HAZIRLANIYOR

Akyazı Belediyesi sınırları içerisinde cadde ve sokaklar için, 2625,20 M3 C25/30 Hazır Beton, 5000 m2 6 Cm lik Beton Parke taşı, 10000 m2 8 cmlik Beton Parke taşı, 17710 Metre 20x50x10 Cm Beton Bordür, 500 metre 30x10 cm beton oluk taşı mal alımı yapacağını ilanen duyurdu

Akyazı belediyesi  ilçenin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere Hazır beton, parke taşı bordür ve oluk taşı satın alarak yaza hazırlandığının mesajını verdi

 

İŞTE

Akyazı belediyesi tarafından yapılacak olan ihale ile ilgili bilgiler 

 

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale Kayıt No

:

2020/127376

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Akyazı Belediyesi sınırları içerisinde cadde ve sokaklar için, 2625,20 M3 C25/30 Hazır Beton, 5000 m2 6 Cm lik Beton Parke taşı, 10000 m2 8 cmlik Beton Parke taşı, 17710 Metre 20x50x10 Cm Beton Bordür, 500 metre 30x10 cm beton oluk taşı mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

30.03.2020 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 TAKİP ET  Yazdır 

 

İlan Metni

HAZIR BETON, PARKE TAŞI, BORDÜR VE OLUK TAŞI SATIN ALINACAKTIR
AKYAZI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ

2625,20 M3 C25/30 Hazır Beton, 5000 m2 6 Cm lik Beton Parke taşı, 10000 m2 8 cmlik Beton Parke taşı, 17710 Metre 20x50x10 Cm Beton Bordür, 500 metre 30x10 cm beton oluk taşı mal alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/127376

 

1-İdarenin

a) Adı

:

AKYAZI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ

b) Adresi

:

İnönü Mahallesi 7014 Sokak No:21 54400 AKYAZI/SAKARYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2644181431 - 2644181435

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2625,20 M3 C25/30 Hazır Beton, 5000 m2 6 Cm lik Beton Parke taşı, 10000 m2 8 cmlik Beton Parke taşı, 17710 Metre 20x50x10 Cm Beton Bordür, 500 metre 30x10 cm beton oluk taşı mal alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Akyazı Belediyesi sınırları içerisinde cadde ve sokaklar için, 2625,20 M3 C25/30 Hazır Beton, 5000 m2 6 Cm lik Beton Parke taşı, 10000 m2 8 cmlik Beton Parke taşı, 17710 Metre 20x50x10 Cm Beton Bordür, 500 metre 30x10 cm beton oluk taşı mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Teknik Şartnamede belirtilen yerlerde

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan mal miktarı yükleniciye bildirilerek sözleşme süresince her ay için belirtilecek talep miktarı kadar teslim alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

01.05.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.03.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.