AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 11-03-2020 14:15   Güncelleme : 11-03-2020 15:47

HERKES PARANIN PEŞİNDE

HERKES PARANIN PEŞİNDE

HERKES PARANIN PEŞİNDE

HERKES PARANIN PEŞİNDE

Müslüman ülkeler arasında islam dinini en iyi yaşayan ülkelerden biri olan ülkemiz TÜRKİYE maalesef yüce islam dinimizin emir ve yasaklarına uymakta bir hayli zorlanıyor hatta bazen haramı helal kılmak için kafasına göre fetva veriyor veya verilen fetvalara kendi yorumunu katarak meşru hale getirerek bu haram veya harama yakın olan fiilleri işlemekte bir sakınca görmüyor ama sorarsan ELHAMDÜLİLLAH Müslüman Camiye de gidiyor

Konuyu nereye bağlıyacağımı merak ediyorsunuz dimi

Sizleri daha fazla merakta bırakmadan konuya giriş yapalım

İsimleri zikretmeden ilçemizdeki umumu tuvaletlerin durumunu ele alarak sizlerle bu tuvaletlerin kimler tarafından nasıl işletildiğini amacın ne olduğunu kısaca anlatmaya çalışacağım

İlçemiz merkezde cami Tuvaletlerin dışında umumi bir tuvalet yok bu bir eksiklik mi evet hemde çok büyük bir eksiklik

Eksikliğin farkında olmayan ilçe yöneticileri camilerimizdeki tuvaletleri de ya birilerine vererek veya cami derneklerine havale ederek sorumluklarından kaçıyorlar Akyazı genelinde özellikle merkez deki cami ve sosyal tesislerde üzülerek ifade etmek isterim ki tuvaletleri işletenler cami dernekleri dahil vatandaşa hizmet yerine vatandaşın cebindeki parayla ilgileniliyor

TURNİKE KOYACAKLAR MIŞ 

Akyazı gerçekten ilginç bir ilçe

sahipsiz desem diyemiyorum

Çünkü bu ilçede

93 bin insan var

Kaymakam var

Seçilmiş belediye başkanı var

STK var

Muhtarlar var

Kısaca bir ilçe olması gereken yöneticiler

atanmışlar seçilmişler hepsi tam tamam

Eksik olan ilçenin sorunlarını

tam tamına yerine getirememek

Yapılanlaşırı denetleyememek

Yılan hikayesine dönen

Sahibi bile belli olmayan

CEVAT AYHAN CAMİ SOSYAL TESİSLERİ

İlçe merkezindeki bu tesisle ilgil akyazı belediyesi sokakta verdiği sözü yerine getirmek için meclis kararı ile Cevat Ayhan cami sosyal tesisleri olan ismi Alparslan Türkeş sosyal tesisleri olarak değiştirmiştir

Akyazı belediyesi isim değişikliği

Dışında hiçbir işlem yapmamıştır

Bu tesisin içinde bulunan tuvaletler ayni zamanda cami tuvaleti ve umuma açık bir tuvalet olmasına rağmen umumi tuvaletler yönetmenliği aykırı olması kimsenin umurunda değil

Defalarca yazdık sesimizi duyan olmadı Umuma açık olan bu tuvaletin engelli ve kadınlar için olanı dinimize göre uygun olmayan bir şekilde yapılmış ve halen oyla durmaktadır buda basında yer aldı ancak kimin umurunda

bu tuvaletin öncelikle ilgili yönetmenlikte belirtilen şartlara uygun hale getirilmesi kıbleye karşı olan iki tuvaletin de mutlaka yönlerini değiştirilmesi gerekiyor 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen

DUYDUM Kİ

ÇEVAT AYHAN CAMİ SOSYAL TESİSLERİ

tuvaletin işletilmesi Cami derneğine devredilecekmiş

Cami dernek yöneticileri de

Bu tuvaleti paralı hale getirerek hatta girişe TURNİKE koyarak tuvaletten gelir elde etmeyi planlıyormuş

Akyazı belediyesi başta olmak üzere ilçede Umumi tuvalet eksiğini en kısa zamanda gidermezse ve cami Tuvaletlerini de TURNİKE ile zorunla paralı hale getirirlerse başta çevre kirliliği olma üzere belediye temizlik işleri müdürlüğünün iş yükü biraz daha artar diye düşünüyorum

NOT:

Bu konuda CEVAT AYHAN CAMİ DERNEK yöneticilerinden alınan bilgiye göre kesin olmadığını ancak düşünüldüğü bilgisi öğrenildi

 

YETKİLİLERİN OKUMALARI

TAVSİYE EDİLİR

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI:B100TSH0100005/5847                                                                                                                                    ANKARA
KONU:Umumi Helalar                                                                                                                                                  01.05.2000

GENELGE 2000/36

İLGİ. 25.04.1995 tarih ve 05051 sayılı genelgemiz.

Şehir ve kasabalar ile köylerde yeterli miktarda umumi helanın bulunması, umumi helaların gerekli teknik ve hijyenik şartlara sahip olmaları, fert, toplum ve çevre sağlığının korunması açısından önem arz etmektedir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun " Sıhhi Teşkilat" başlıklı birinci babının, " Vilayet Hususi İdareleri ve Belediyeler" başlıklı dördüncü fasıl, 20nci maddede, umumi mahallerde halkın sağlığına zarar veren amilleri izale, belediyelerin ifayla görevli oldukları görevler arasında sayılmıştır.

"Şehir ve Kasabalar Hıfzıssıhhası" başlıklı on birinci babın " Mecralar ve Müzahrefat İmhası" başlıklı ikinci fasıl, 249uncu maddede, belediyelerce şehir ve kasaba dahilinde kirlenmeye meydan vermemek üzere uygun mahallerde fenne uygun şekilde helalar tesis olunacağı ve mevcutların ıslah olunacağı, belediye teşkilatı olmayan yerlerde bu zorunluluğun köy ihtiyar heyetlerine ait olduğu, cadde ve sokaklarda, meskenler yakınında ve belediyelerce tayin edilecek hudutlar dahilinde açıkta def‘i hacet etmenin ( ihtiyaç giderme) kesin surette men edileceği,

282nci maddede, bu kanunda yazılı yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlar hakkında uygulanacak cezalar,

Ek Madde 1‘de, bu kanunda yazılı suçları işleyenler hakkında 303üncü maddede yazılı kimseler tarafından düzenlenen tutanakların aksi sabit oluncaya kadar muteber olduğu,

Ek Madde 2‘de, bu kanunun 69uncu maddesi gereğince alınmış olan tedbirlerden çevre sağlığı ile ilgili olanlara uyulmaması halinde uygulanacak cezalar,

Ek Madde 3‘de, bu kanun kapsamına giren ve umumun sağlığına ilişkin davalara, mahkemelerce, Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1inci maddesindeki yer ve 2üncü maddesindeki zaman kaydına bakılmaksızın suçüstü hükümlerine göre bakılacağı ve hükümler kesinleştikten sonra bunların birer suretinin Cumhuriyet Savcılıklarınca doğrudan doğruya Bakanlığımıza gönderileceğine ilişkin hükümler yer almaktadır.

19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren " Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" te, helalar, hela çukurları ve tasfiye tesislerine ilişkin olarak, genel hükümler, yersel koşullara göre seçilecek sistemlerin çeşitleri, helaların ve tasfiye tesislerinin yerleştirilmesi, yapı esasları, hesap esasları, tesislerin projelendirilmesi ve hesaplanması, dezenfeksiyon, işletme ve bakıma dair hükümler ile diğer hükümler bulunmaktadır.

"TS 8357- Halka ve Müşterilere Açık WC‘lerin Sınıflandırılması ve Özellikleri" Standardında umumi helalarla ilgili özellikler verilmiştir.

Fert, toplum ve çevre sağlığının korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde;

Şehir ve kasabalar ile köylerde, uygun mahallerde, ihtiyaca yetecek ölçüde ve miktarda, gerekli teknik ve hijyenik şartlara sahip umumi helaların belediyeler ve köy ihtiyar heyetlerince tesis edilmesi ve ettirilmesinin,

Mevcut umumi helaların ıslah edilmesi ve ettirilmesinin,

Cadde ve sokaklarda, bulvarlarda, meydanlarda, umuma açık alanlarda, meskenler yakınında, belediyeler ve köy ihtiyar heyetlerince gerektiğinde İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclislerinin görüşleri alınarak tayin edilecek hudutlar dahilinde açıkta def‘i hacet etmenin (ihtiyaç giderme) kesin surette men edilmesinin,

Belediyelerce kanalizasyonu yapılmış olan yerlerdeki umumi helaların atık suları ve sıvı atıklarının bu kanallara bağlanmasının,

Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde, kanalizasyon ve umumi tasfiye (arıtım) tesisleri yapılıncaya kadar, umumi helaların, hela çukurlarının ve tasfiye tesislerinin, " Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" te öngörülen sistemler, yerleştirilme, projelendirme ve hesap, yapı, dezenfeksiyon, işletme ve bakım esasları ve ilgili hükümlerine uygun olarak tesis edilmesi ve işletilmesinin,

Umumi helalarda oluşan sıvı atıklar ve atık suların, tekniğine uygun toplanmasının, çevre kirliliğine neden olmayacak, haşere ve vektörler ile temasını önleyecek, koku ve diğer faktörler açısından problem oluşturmayacak şekilde kapalı

bir sistemle şehir kanalizasyonuna verilmesinin, şehir kanalizasyonu yok ise kanalizasyon ve umumi tasfiye tesisleri yapılıncaya kadar, " Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" hükümlerine, usulüne, tekniğine ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak izale ve bertarafının,

Umumi helalarda içme ve kullanma suyu niteliğini haiz, sürekli akar ve basınçlı vaziyette su bulundurulmasının,

Umumi helaların temiz ve bakımlı, tesisat ve malzemelerinin kullanılır ve çalışır vaziyette olmasının,

Umumi helaların gerekli teknik ve hijyenik şartlar ile " TS 8357- Halka ve Müşterilere Açık WC‘lerin Sınıflandırılması ve Özellikleri " Standardındaki özelliklere uygun olmalarının,

Belediye sınırları içerisindekiler için Türk Standartlar Enstitüsünün ilgili birimlerinden Hizmet Yeterlilik Belgesi alınması ve aldırılmasının,

Umumi helalarla ilgili her şehir, kasaba ve köy için bir veya birden fazla sorumlu görevlendirilmesinin,

Helaların yapımı, kullanımı, bakımı ve temizliği ile çevre ve toplum sağlığı açısından önemi, vücut hijyeni gibi konularda ilgililerin ve halkın eğitiminin temini;

Konuya ilişkin, Valiliğinizce sürekli ve periyodik kontrol ve denetimlerin yapılması ve yaptırılması;

Kontrol ve denetim sonuçlarına göre,

Konuya dair yasaklara aykırı hareket edenler, zorunluluklara uymayanlar, alınmış olan tedbirlere uymayanlar,

Uygun mahallerde, ihtiyaca yetecek ölçüde ve miktarda, gerekli teknik ve hijyenik şartlara sahip umumi helaları tesis etmeyen belediyeler ve köy ihtiyar heyetleri,

Mevcut umumi helaları ıslah etmeyenler ve ettirmeyenler,

Cadde ve sokaklarda, bulvarlarda, meydanlarda, umuma açık alanlarda, meskenler yakınında, belediyeler ve köy ihtiyar heyetlerince tayin edilen hudutlar dahilinde açıkta def‘i hacet edenler (ihtiyaç giderenler),

Umumi helaları temiz ve bakımlı, gerekli teknik ve hijyenik şartlara uygun bulundurmayanlar,

Umumi hela atık suları ve sıvı atıklarını usulüne ve tekniğine ve ilgili mevzuatına uygun şekilde izale ve bertaraf etmeyenler,

Umumi helalarla ilgili sorumlu/sorumlular görevlendirmeyenler, hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda, Valiliğinizce gerekli her türlü işlemin yapılması ve yaptırılması;

Şehir ve kasabalar ile köylerde, yeterli miktarda umumi helanın bulunması, umumi helaların gerekli teknik ve hijyenik şartlara sahip olmaları, açıkta def‘i hacet etmenin (ihtiyaç giderme) önlenmesi, vücut hijyenine ilişkin halkın eğitimi için Valiliğinizce gerekli her türlü tedbirin alınması ve aldırılması; hususlarında bilgilerinizi ve gereğini, genelgemizin Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, Köy İhtiyar Heyetleri, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri ve İliniz Kamuoyuna ve ilgili birimlere duyurulmasını arz ve rica ederim.

Doç.Dr. Osman DURMUŞ
Bakan
(İMZA)

 

Umumi Helâların Yapım Özellikleri

         Kabinler;

         Madde 24- Kabin yüksekliği  en az  2.20 m. eni en az 1.0 m. ve derinliği en az 1.40 m. olmalıdır.

         Madde 25- Alaturka helaların kabin zemini hela taşı dışında ve deliğine yönelik en az % 1 eğimli olmalıdır.

         Madde 26- Hela taşları uygun şekilde otomatik yıkamalı (su verildiğinde hela taşını içi tamamen temizlenecek şekilde) olmalıdır.

         Madde 27-Helalarda kabin türü kabinler alaturka olarak yapılmışsa en az biri alafranga, alafranga olarak yapılmışsa en az biri alaturka hela taşlı yapılmalıdır.

         Madde 28- Umumi helaların kabin kapıları içten ve dıştan açılacak şekilde, içten kilitlenebilir ve kendiliğinden kapanabilir sistemde yapılmalıdır.

         Madde 29-Alafranga helaların klozet kapağı, kağıtlığı ve kâğıdı bulunmalıdır.

         Madde 30- Rezervuar ve sifonlar çalışır durumda olmalıdır.

         Madde 31- Alaturka helalarda, hela taşı bitimi hizasında zeminden en az  0.35 m. ve  alafranga helalarda ise 0.55 m. yükseklikte, oturuşa göre sol duvar üzerinde, plâstik, seramik veya paslanmaz metal (nikel, krom vb) malzemelerden imal edilmiş hela kağıtlığı  bulunmalıdır.

         Madde 32-Alaturka helaların bitmiş döşeme üzerinden yüksekliği 0.25 m., hela taşı bitimi hizasından en az 0.15 m. en fazla 0,40 m. ileride oturuşa  uygun ve  alafranga helalarda bir taharet musluğu bulunmalıdır.

         Madde 33- Alaturka hela kabininde zemine değmeyecek şekilde musluğa hortum takılmalı veya musluk altında en az bir litrelik plâstik bir kap (maşrapa)  bulunmalıdır.

         Madde 34- Kabin kapısının  sol arkasına  ayakla açılabilen, kapaklı kabin çöp kutusu bulunmalıdır. 

         Madde 35- Kabin kapısı arkasına, kapı üst kenarından 10 cm. aşağı hizada ve kapı ortasına tespit edilmiş, alüminyum, pirinç veya nikelajlı en az bir askılık bulunmalıdır.

         Madde 36- Kabin içinde koku gidericilerin asılabilmesi için alüminyum, pirinç veya nikelajlı koku giderici asacağı bulunmalıdır.

         Madde 37- Kabin içerisinde birinin bulunduğunu gösterir şekilde mekanik (kapıda-kilitte) veya elektrikli meşgul işareti bulunmalıdır.

         Madde 38-Planlı alanlarda Tip İmar Yönetmeliğine göre kabin sayısı;  iş hanı, büro, çarşı, pasaj, mağaza gibi binalar, otel ve benzerlerinde en çok 25 kişiye bir kabin,  sinema, tiyatro gibi umumi binalarda ise en çok 50 kişiye bir kabin olmalı ve  en az bir kadın, bir erkek kabin bulunmalıdır. Özürlüler içinde en az bir kadın bir erkek kabin bulunması ve standardına uygun hela, pisuar ve lavabo yapılması gerekmektedir.

 

         Hela kullanım alanı;

         Madde 39- Lavabolar üst hizasının, bitmiş zeminden yüksekliği  75 ± 2 cm, lavabo eksenleri arası açıklık 60 ± 2 cm. yapılmalıdır. Musluk duvara monte ediliyorsa bağlantı ağzının yerden yüksekliği 110 ± 2 cm. olmalı,

         Madde 40- Lavabolarda, genişliği lavabo genişliğine eşit min. 40 cm. yüksekliğinde ayna yerleştirilmelidir. Ayna ekseni yerden 155 ± 2 cm yükseklikte olacak şekilde yapılmalıdır.

         Madde 41- Lavabo yanlarındaki duvara fotoselli kâğıt havlu veya el kurutma makinesi yerleştirilmelidir.

         Madde 42- Sıvı sabun veya köpük temizleyici kullanılmalı, iki lavabo için en az bir sıvı sabunluk bulunmalıdır. Antiseptikli (klorheksidinli  vb.) sıvı sabunların kullanılmalıdır.

         Madde 43- Sıvı sabunluklar en az  ayda bir temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

         Madde 44- Helaların kullanım alanı çıkış öncesine veya el kurutma yerlerine yatay yerleştirilmiş ayakla açılabilen plâstik, paslanmaz veya paslanmaya karşı korunmuş metalden yapılmış en az  0.30 m. ± 5 cm. çaplı, 0.50 m. ± 5 cm. yüksekliğinde kapaklı çöp kabı bulunmalıdır.

         Madde 45-Ticari amaçla çalıştırılan (gelir getiren) umumi helalarda kullanım alanı çıkış öncesinde üzerine en az bir kolonya şişesi, spreyi konulabilen yüksek sehpa veya asılabilen bir raf  (kolonyalık) bulunmalıdır, bu sehpa veya raf cam, mermer, granit, seramik vb. malzemelerden yapılmış olmalıdır.

         Madde 46- Helalarda kullanım alanı kabin alanları toplamının en az iki katı olmalıdır.

Madde 47-Helalarda kullanım alanında  en az bir priz, uygun bir yerde boy aynası bulunmalıdır.

 

         Pisuvar;   

         Madde 48- Erkek helalarında  pisuvar gagası yüksekliği zeminden 0.65 m., perdeler arası mesafe en az  0.70 m., en çok 0.90 m. olmalıdır. Pisuvar musluk eksenleri arasındaki mesafe 60 cm. musluk ekseni duvara min. 45 cm mesafede olmalıdır.

         Madde 49- Erkek helalarında  pisuvar aralarında, zeminden 0.30 m. yüksekliğinde ve en az 0.40 m. x 0.70 m. ebatlarında, mermer, seramik, paslanmaz çelik veya benzeri malzemeden yapılmış levha bulunmalıdır.

         Madde 50- Özürlüler tuvaleti;

a- Özürlüler için giriş-çıkış rampası bulunmalıdır.

b- Özürlüler için en az bir adet alafranga özürlü hela ve standardında yapılmalıdır.          

c- Kabin yüksekliği  en az  2.20 m, eni en az 1.59 m. ve derinliği en az 2 m. olmalıdır. Kapı genişliği en az  81.5 cm. olmalıdır. Kabin kapısı dışarıya doğru açılmalıdır.